Израмнувачи на масло

Автоматско прилагодување за оптимално ниво на масло за подмачкување

Израмнувачите на маслото SKF LAHD 500 и LAHD 1000 се дизајнирани автоматски да го компензираат испарувањето и истекувањето на маслото во работни услови.

Ова помага да се одржи точното ниво на маслото во куќиштето на лежиштето, менувачот, картерот или слична апликација за капење со масло.

Серијата SKF LAHD ги оптимизира перформансите на машината и го зголемува нивниот животен век. Понатаму, тие ја зголемуваат можноста за точна визуелна проверка на нивото на маслото.

 

Карактеристики и придобивки

  • Оптимално одржувано ниво на масло
  • Продолжен интервал на инспекција
  • Лесна визуелна проверка
  • Надомест за загуби од испарување

 

Типични апликации – примена

  • Куќишта за лежишта подмачкани со масло
  • Кутии за менувачи
  • Картери за масо

Oil leveller LAHD series

Постојано достапни

Одговорноста, навременоста и квалитетното завршување на сите барања од клиентите 24/7 СЕ НАШ ЗАШТИТЕН ЗНАК!