Генерален директор

Бранко Димески

+389 70 208-696

e-mail: unikoop@t.mk

info@bbunikoop.com.mk

dusan.skf@gmail.com

Технички одел, продажба и сервис

Благоја Димески

+389 70 353-619 24/7

e-mail: blagoja.skf@gmail.com

Претставништво Скопје

Ивана Нушевски – Раководител на Комерција

+389 75 260 503

e-mail: ivana.skf@gmail.com

ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА:

Ленин 98, 7500 Прилеп

Телефон: +389 48/414-344

телефон: +389 48/413-308

E-mail: unikoop@t.mk

natasa@bbunikoop.com.mk

Душан Чавлески – Јаничевиќ

Телефон + 389 48 413 308

Телефон.+ 389 48 414 344

Мобилен + 389 72 235 786

E-mail: dusan.skf@gmail.com

ДИРЕКЦИЈА СКОПЈЕ:

Перо Наков 110 А – МЗТ заеднички работи, Гази Баба

Телефон: +389 2/3061-200

Телефон: +389 70/295-439 24/7

E-mail: natasa@bbunikoop.com.mk