СЕДЛА ЗА ПРИТЕГАЊЕ И ИЗВЛЕКУВАЊЕ ( ХИЛЗНИ )

SKF СЕДЛАТА ЗА ПРИТЕГАЊЕ И ИЗВЛЕКУВАЊЕ ( ХИЛЗНИ ) се користат за поставување на лежиштата со конусен отвор на илиндрична осовина.

За да биде постапката поедноставна се користат посебно изработни седла за вградување на лежиштата и нивно извлекување од осовината.

Во многу случаеви тие ја олеснуваат реализацијата на замислениот лежишен склоп.

Бидејќи СЕДЛАТА ЗА ПРИТЕГАЊЕ И ИЗВЛЕКУВАЊЕ ( ХИЛЗНИ ) се прилагодуваат на дијаметарот на осовината, дозволени се релативно високи толеранции на осовината, но сепак за обликот на седлото, треба да биде што потесна, зашто точноста на обликот прилично влијае на погонската точност на обликот на лежиштето.

 

SKF СЕДЛАТА ЗА ПРИТЕГАЊЕ И ИЗВЛЕКУВАЊЕ ( ХИЛЗНИ ) се :

  • изработени од висококвалитетен материјал
  • имаат многу прецизен облик, и одличен однос ЦЕНА / ЕФЕКТ

 

АСОРТИМАН

SKF СЕДЛАТА ЗА ПРИТЕГАЊЕ И ИЗВЛЕКУВАЊЕ ( ХИЛЗНИ ) ги покрива сите стандардни димензии и серии.

 

SKF СЕДЛАТА ЗА ПРИТЕГАЊЕ ( ХИЛЗНИ ) се испорачуваат комплетни т.е заедно со навртката за осигурување и со осигурувачот.

SKF СЕДЛАТА ЗА ПРИТЕГАЊЕ ( ХИЛЗНИ ) имаат надворешен конус 1:12 и се произведуваат ЦРНО-ОКСИДИРАНИ , преку таа големина  СВЕТЛИ И  НАМАСЛЕНИ.

За да се овозможи каде што е тоа можно користење на методот на маслено  вбризгување, SKF СЕДЛАТА ЗА ПРИТЕГАЊЕ ( ХИЛЗНИ ) чиј дијаметар е на отворот е 200 мм , или поголем, имаат посебен вод за довод ( проток ) на маслото на страната каде што е навојот и еден жлеб за дистрибуција на маслото на надворешниот дијаметар.

Тие обвивки СЕДЛАТА ЗА ПРИТЕГАЊЕ ( ХИЛЗНИ ) се означени со ознака OH… H.

SKF СЕДЛАТА ЗА ИЗВЛЕКУВАЊЕ ( ХИЛЗНИ )

SKF СЕДЛАТА ЗА ИЗВЛЕКУВАЊЕ ( ХИЛЗНИ ) се заштитени со течност која ја спречува корозијата, тие се надолќно расечени и имаат надворешен конус од 1:12, но исклучок се изведбите од серијата AH 240 ; AH 241 и имаат надворешен конус 1:30 и се предвидени за користење со широките БУРЕСТО ВАЛЕЧЕСТИ ЛЕЖИШТА од серијата

240 K 30 и 241 K 30 .

SKF СЕДЛАТА ЗА ИЗВЛЕКУВАЊЕ ( ХИЛЗНИ ) со суфиксот G имаат навој со дијаметар помал од стандардниот.

За да се овозможи користење на методот на Маслено вбризгување, SKF СЕДЛАТА ЗА ИЗВЛЕКУВАЊЕ ( ХИЛЗНИ ) чиј дијаметар на отворот е 200 мм, или поголем, се испорачуваат стандардно во AOH изведба.

Тие изведби SKF СЕДЛА ЗА ИЗВЛЕКУВАЊЕ ( ХИЛЗНИ ) имаат два доводни разводи за масло на страната на навојот, а жлебови во аксијален и страничен смер, и се наоѓаат на надворешната страна површина и во отворот на седлото .

ДИМЕНЗИИ

ДИМЕНЗИИТЕ на  SKF СЕДЛАТА ЗА ИЗВЛЕКУВАЊЕ ( ХИЛЗНИ ) се во соогласност со препораките ISO : 113/I – 1979.

Оние седла за извлекување, кои имаат надворешен конус 1:12 имаат димензии како што е специфицирано во ISO : 113/I – 1979.