Решение за пратење на работењето и зголемување на сигурноста

Без обзир на големината и намената на техничките системи СКФ е во состојба да понуди адекватно решение за пратење на работата и зголемување на сигурноста.

Доколку е потребно системот да се зголеми или  надогради СКФ-овото решение тоа го овозможува.

Со примената на најсовремената технологија и со долгогодишното знаење и искуство зад себе, СКФ во секојдневните партнерски односи со своите корисници обезбедува МАКСИМАЛНИрезултати во зголемување на сигурноста во сите гранки на индустријата.

Повеќе информации можете да ги најдете на Condition Monitoring Products

Пратење на работењето со техничките системи

Во својот производен програм СКФ има голем број основни поевтини уреди кои на корисниците им овозможуваат пратење на работата со минимални инвестиции.

Основниот уред овозможува проценка на состојбата на техничкиот сѕстем, мерењето на температурата, нивото на вибрации, брзината, состојбата на лежиштата, состојбата на маслото и др.

SKF MicroVibe P

Ефтин, компактен, лессен и со многу различни функци,
SKF MicroVibe P е инструмент наменет за прелиминарни бирбодијагностички мерења.
Се користи  во пар со PDA рачунар.

SKF Vibration Pen Plus

SKF Vibration Pen Plus  е џебен инструмент кој овозможува мултипараметарски приод на пратење на состојбата на механичките инструменти со минимална почетна инвестиција.

Портабилни инструменти 
On-line системи 
Софртвер

Портабилни инструменти

СКФ – овите портабилни инструменти им овозможуваат на корисниците да ги идентификуваат проблемите на механичките системи, како и собирање на  вибродијагностички податоци на работењето на системот и покасната анализа во SKF @ptitude Monitoring Suite .

СКФ може да понуди широка палета на портабилни уреди и пратежки софтвери како што се :

SKF Microlog® Analyser – MX serija

SKF Microlog MX е компактен уред на модулатор тип наменет за машинските одржавања.
Сместен е во компактно и механичко отпорно куќиштеMicrolog MX на своите корисници им овозможува голема флексибилност во работата, и му дава можност да одбираат различни модули за тестирање и анализи .

Microlog MX ги содржи следните модули :

–        Тест на усогласување – проверување на работната состојба на машината во соогласност со голем број индустриски стандарди
( SO, BS, API , ) и др.

–        FFT анализа – Со можност за чистење и анализа FFT дијаграмот на дисплејот на самиот уред.

–        Ударен Тест –  Одредување на сопствени зачестувања на осцилациите на сопствените лежишта.

–        Равнотежа – Модул за равнотежа  во сопствените лежишта.

–        Дата рецордер  –  Модул за снимање на суровиот вибродијагностички сигнал.

–        Убрзување и успорување –  Модул за анализа на работните параметрина системот при забрзување и успорување.

–        Софтвер за анализа и креирање на извештајот кој се инсталира на PC рачунарот.

SKF Microlog® Analyser – GX серија

СКФ микрологот  SKF Microlog GX е уред за собирање на вибродијагностижки параметри и FFTанализа наменет за користење заедно со софтверот на SKF @ptitude Monitoring Suite и му овозможува на корисникот периодично следење и анализа на работењето на механичките системи.

Хардверската платформа на уредот е иста како кај SKF Microlog GX серија, има високо ниво на механичка заштита, како и прегледен колор екран со голема резолуција што обезбедува едноставно и безбедно користење на уредот и во најтешки услови на работењето.

Модули кои се составни делови од KF Microlog® Analyser – GX се :

–        Route режим – собирање на податоци врз основа на предходно креирани Руте во софтверот.

–        Nonroute режим – е снимање на податоци врз база на параметрите означни на самиот уред.

–        Рамнотежа – тоа е модул за рамнотежа во сопствените лежишта.

–        Ударен тест – тоа е одредување на зачестените сопствени осцилации на механичките уреди.

–        Data Recorder – тоа е модул за снимање на суровиот вибродијагностички сигнал.

SKF MARLIN® I-Pro

SKF MARLIN® I-Pro – Е дел од фамилијата на СКФ портабилни уреди, кој е наменет за собирање на процесни параметри.

ODR оператор Дривен Релиабилитѕ е систем за организација во кој се грижи самиот оператор.

MARLIN® – системот е некој вид прва линија на одбрана кој овозможува увид во општата состојба на машините.

Новиот  SKF MARLIN® I-Pro -e робусен уред за собирање на податоци со високи перфоманси.
Омозвожува на корисниците и операторите лесно и брзо собирање,меморирање и анализана вкупното ниво на вибрации, т.е. температурата, како и на процесните податоци.

Исто така овој оператор  ( има можност )  да се запишат пораки и коментари во врска со некој проблем на машината и тоа на лице место.

СКФ On-line системи

СКФ On-line – Системите се идеално решавање за континуирано пратењена работењето на критичните машини и опреми на кои тешко се приоѓа или до нивниот пристап може да биде опасен за операторот.

Кога се On-line системите во прашање, СКФ е во можност да понуди широк спектар на производи и сервисни услуги.

СКФ зад себе има големо искуство како на самиот терен, така со голем број веќе инсталирани системи ширум насекаде во светот.

–        On-line системи – За периодично, автоматско собирање на податоци.

–        Системи на заштита – За автоматски надзор и заштитан а критичните машини ( во соогласност со стандардите на API 670 )

–        Едноканални трансмитери – Тоа е трансформација на сигналот со сензорот во дигитален запис со можност за поврзување на PLC или прикажување на измерени вредности на дисплејот.

–        Wireless системи – Тоа е безжичен трансфер на податоци од машината до централниот сервис за собирање и архивирање на податоците, се користат за мониторинг оддалечени објекти кога жичната комуникација не е можна.

СОФТВЕР

СКФ изврши интеграција на сите софтвери во заедничка платформа
SKF @ptitude Monitoring Suite.
SKF @ptitude Monitoring Suite се состои од 3 различни модули :

–        SKF @ptitude Monitoring Analyst  -е наменет за архивирање и анализа на податоците собрани со портабилни уреди
( SKF Microlog )

–        SKF @ptitude Monitoring Observer -Наменет е за архивирање и анализа на податоци добиени од он-лине системите .

–        SKF @ptitude Monitoring Inspector -Наменет за собирање на податоци добиени од Marlin системот  (ODR ).