СКФ може да ги понуди сите типови и системи на автоматско подмажкување од едноставни решенија  за поединачни точки на подмачкување до сложени, потполно автоматизирани системи на централни подмачкување и сестем по циркулација на масло.

СКФ системите за подмачкување имаат примена во сите индустрии од Рударство, Железници, Алатни машини, Печатарска индустрија,Ветерници, Бродоградилишта . и тн . . .

Бенефициите  кои се добиваат со адекватно подмажкување како дел од целокупната стратегија за машинското одржавање со од посебно значење.

Околу 30 % сите прерани откажувања предизвикани се од неадекватно и нередовно  подмачкување.

Автоматското подмачкување овозможува континуирано снабдување на подмачканото место со лубрицант, штообезбедува Квалитетно и Врвно Подмачкување во декој момент од работата .

Минимално но секогаш доволно снабдување со масло, од друга страна доведува доСМАЛУВАЊЕ на потрошувачката на средство за подмачкување, што со самото тоа значиПОМАЛКУ ТРОШЕЊЕ И поволно влијание на животната средина.

SKF Lubrication Systems ја сочинуваат некогашната компанија VOGEL и Safematic и го донесува сето нивно знаење во вид на решение за подмачкување.

За повеќе информации за СКФ систем за подмачкување можете да најдете на Maintenance product offers и Lubrication systems на следниот сајт :

www.skf.com

Автоматски Лубрикатор за поединачни точки на подмачкување

Предности на системот за централно подмачкување

Автоматски Лубрикатор за поединачни точки на подмачкување

SKF SYSTEM 24 е систем за поединечно подмачкување на места и може да се користи на позиции кои се обично се подмачкуваат со пиштол за маст.

SKF SYSTEM 24 може да се подеси така да подмачканото место биде секогаш снабдувано со исправна количина маст во текот на одреден временски период.

Тоа овозможува далеку подобра контрола на подмачкување во однос на традиционалниот начин на рачното подмачкување.

SKF SYSTEM 24 е идеален за примена во случај кога се подмачкуваат места тешко достапни или доколку бројот за подмачкување на места е поголем, и мануелното подмачкување доведува до голем губиток на дагоцено време.

Предности на системот на централното подмачкување

Системот за централно подмачкување донесува низа на предности :

–        Зголемена продуктивност како последица на продолжен работен век и смалување на бројот на непланираните застои.

–        Смалување на оперативните трошоци  како последица на за смалување на потрошената енергија (пониско триење ) на резервните делови, средства за подмачкување и други трошоци.

–        Смалување на абењето како последица на прецизното и контролирано доведување средства за подмачкување.

–        Значително намалување на ризикот дека некоја точка за подмачкување ќе биде занемарена.

Елиминирање и контаминација средства за подмачкување .

–        Зголемување на безбедноста – не постои потреба за одење на операторот ( работник ) до тешко постапните и необезбедени позиции на машините ( како што се печки,кранови, машини за транспорт, вентилатори и др. )

–        Се постигнува Максимална чистота .

–        Поволно влијание на животната средина како резултат на намалување на потрошувачката на средствата за подмачкување и правилно управување со нив.