Семеринзите се користат за заптивање на просторот измеѓу подвижни и фиксни (стационарни) компоненти или две компоненти во релативни движења. Семеринзите ги имаат следните задачи:

  1. Да го задржуваат маслото и мастите
  2. Да спречат контаминација
  3. Да ги разделуваат течностите и гасовите и
  4. Да ја поднесуваат разликата во притисоците

Како би се задоволиле различните барања, СКФ семеринзи т.е. за компонентни ротациони машини се произведуваат во различни облици, од различни материјали и изведувања.
Секој облик во комбинација со различни материјали дава специфицни својства (карактеристики) на семеринзи, кои ја прават помалку или повеќе погодна за одредени примени.

СКФ – овите индустриски заптивки се поделени во пет главни групи: Радијални семернзи 1. Семеринзи со мал пречник ( SDS, за пречнници осовини до 200 мм )
2. Семеринзи со големи пречници ( LDS за пречници осовини преку 200 мм )
3. Радијални семеринзи, PTFE материјал. Алсијални заптивки 1. Механицки                семеринзи
2. В – Семеринзи
Wear sleeves 
SKF Wear sleeves чаури представуваат брзо и ефикасно решение за регенерација на изабени осовини на местото на заптивките. Поради високиот квалитет на Wear sleeves чаурите добиваме оптимална површина за контакт со радијалните заптивки. Wear sleeves чаурите едноставо се навлекуваат на осовината преку изабените површини овозможувајќи се осовината да може да се користи за неколку минути. Добиената заптивна површина е како и кај новите осовини ако не и подобри.

Од зависноста на големините, СКФ Wear sleeves чаури се нудат како Speedi Слееве (танкозидни чаури за пречници за осовини под 200 мм ) И LDSLV ( за пречници за осовини преку 200 мм )
Хидраулични семеринзи
Статички семеринзи

1. о-рингови
2. Back up – рингови