B dhe B UNIKOOP ofron  edhe shërbime teknike për nevojat tuaja në prodhim.

INFORMACIONE (për të gjitha risitë e lidhura me kushinetat)

TRAJNIM PËR TË PUNËSUARIT (në lidhje me llojet e kushinetave, yndyrave dhe vulosjeve (semerinze) nga program SKF.

NDIHMA TEKNIKE ( shërbime) në lidhje me zgjidhjen e çështjeve teknike, këshillave, dhe sugjerimeve për rekonstruksion dhe modernizim të prodhimit tuaj.

 

SHËRBIME SERVISI.

Montim/çmontim të kushinetave, kontroll periodik të punës  së kushinetave në vende kritike  në procesin e prodhimit, planifikimit dhe menaxhimit me SHTOK të kushinetave, zgjedhje e një palete të madhe të yndyrave si edhe përcaktimin e kohës së lubrifikimit.

B dhe B UNIKOOP sipas potencialeve të tij profesionale  në bashkëpunim me SKF korespondon  me këtë staf  profesional për shërbime nga SKF-SERVIS, i cili mund të kryejë shërbime konkrete  në prodhimin tuaj gjithëpërfshirës. B dhe B UNIKOOP me stafin e tij profesional  kryen shërbime, ekuilibrim të trupave punuese në gjendje ngarëse ndaj standardeve ISO. Balancimi kryhet në vend me pajisje SKF. Numri i punimeve, madhësia e trupit  punues nuk është faktor kufizimi.

B dhe B UNIKOOP gjithashtu ofron kontroll të makinerive.

Me këtë kontoroll  fitohet një pamje të qartë për gjendjen e pjesëve punuese të makinave me anën e të cilavë vazhdohet  edhe jetëgjatësia e tyre e punës.

Vëmendje të veçantë  gjatë kontrollit i kushtohet kushinetave si elemente të një rëndësie të madhe për punën e makinerive.

Nevojë për një lloj të tillë shërbimesh ka pothuajse në çdo prodhim.

Stafi mobil të B dhe B UNIKOOP gjithmonë është i përgatitur për ju në dispozicion 7 ditë në javë 24 orë në ditë.

Kjo është veçanarisht e rëndësishme  ku ndalesa është shumë e shternjtë, pra servisi jonë përdoret edhe në ditë papune ose në rastet urgjente në turne  nate.

Përdoruesit e shërbimeve tona janë shumë të kënaqur si nga vetë shërbimi, kështu edhe nga  rezultatet që ajo i ofron.

B dhe B UNIKOOP ofron dhe shërbime të makinerive stacionare kur është i nevojshëm balancimi i trupave punuese.

–          Nëse problemet janë të tilla, të mos jetë e mundur të gjendet zgjidhje për prodhimin tuaj në hapsirat tona B dhe B UNIKOOP në bashkëpunim me SKF-MAKTREJD mund të sigurojë përmes SERVISIT SKF, edhe lloje të tilla shërbimi.

Që në mënyrë të plotë të shqyrtohet problemi, si nga ana inxhinjerike, kështu edhe nga ana ekonomike, është e nevojshme edhe në terren të analizohen të gjitha kushetet.

Analizën do ta kryenin persona ekspertë nga B dhe B UNIKOOP në bashkëpunim me SKF-MAKTREJD.

Pas shqyrtimit të të gjithë problemit mund të bëhet koncept për realizimin e punëve dhe zgjidhjen e problemit.

Pas kërkesës konkrete nga ana Juaj e drejtuar ndaj nesh, personat profesionalë nga B dhe B UNIKOOP pastaj do Ju dorëzojnë ofertë konkrete e cila përmban lloje shërbimesh dhe çmime.

 

B dhe B UNIKOOP ofron dhe bashkëpunim në fushën e shërbimeve të servisit, shqyrtimit të gjendjes së kalesat punuese, qendrëzim,balancim, vibrodiagnostikë etj…