Б и Б УНИКООП е основана во 1988 година, и во почетокот беше замислена да работи како универзална задруга и дa ги обединува сите занаетчии и лица кои работат приватно (системот на словенечки задруги).

Но со реформата во 1991 година се трансформира во претпријатие со тесна специјалност за трговија со лежишта.

Б и Б УНИКООП е основана од г-дин Бранко Димески кој е истовремено и управител и сопственик на компанијата.

После неколку години успешна работа со SKF во нашата го вклучивме целосниот асортиман на производи и услуги.

Од самото основање структурата на сопственост на фирмата е приватна сопственост 100%.

КЛУЧОТ ЗА УСПЕХОТ Е ПОСТОЈАН СТРЕМЕЖ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НАЈВИСОК КВАЛИТЕТ, ВЛОЖУВАЊЕ ВО ИСТРАЖУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ПАЗАРОТ ПРЕКУ ДИРЕКТНА КОМУНИКАЦИЈА СО СИТЕ НАШИ КУПУВАЧИ И ПОТРОШУВАЧИ. СЛЕДЕЊЕТО ВО КОНТИНУИТЕТ НА ПОТРЕБИТЕ И ОЧЕКУВАЊАТА НА КЛИЕНТИТЕ И ПАЗАРОТ ВООПШТО, СЕ ВО ЦЕНТАРОТ НА СЕКОЈА НАША АКТИВНОСТ. ОДГОВОРНОСТА, НАВРЕМЕНОСТА И КВАЛИТЕТНОТО ЗАВРШУВАЊЕ НА СИТЕ БАРАЊА ОД КЛИЕНТИТЕ 24/7 – СЕ НАШ ЗАШТИТЕН ЗНАК!

НАШИОТ КРЕДИБИЛИТЕТ, ИНТЕГРИТЕТ СО МАКСИМАЛНИОТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРИСТАП КОН НАШИТЕ КЛИЕНТИ И ПАРТНЕРИ Е ГЛАВНА НАСОКА КОН НАШИОТ ИДЕН РАСТ И РАЗВОЈ КАКО КОМПАНИЈА.